انتقادات و پيشنهادات
لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگي
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
پست الكترونيكي
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نوع
متن
Text to Identify
به نطر شما كداميك از اولويت هاي زير مهمترين اولويت توسعه شهرستان ميباشد؟
% آرا
100% 2 a. توسعه كشاورزي
0% 0 b. توسعه عمراني
0% 0 c. توسعه فرهنگي
0% 0 d. توسعه صنعتي

کل آرا: 2