احداث بيمارستان در شهرستان صدوق ضروري است

شناسه : 781790

احداث بيمارستان در شهرستان صدوق ضروري است


احداث بيمارستان در شهرستان صدوق ضروري است

احداث بيمارستان در شهرستان صدوق ضروري است

 
به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،"احمد علي دشتي  پور"روزيک شنبه درنشستي باحضورچندتن ازمسئولين اين شهرستان باخيربيمارستان سازحضرت زينب(س)اشکذرديدار وگفتگو کرد. 
فرماندارصدوق دراين نشست:بابيان اين که توسعه زيرساخت‌هاي اين شهرستان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است،احداث بيمارستان درصدوق را ضروري دانست وافزود:باتوجه به کمبود فضاهاي بهداشتي ودرماني دراين منطقه،باتلاش وپشتکارمديران ومسئولان استان وشهرستان مصرانه وبا قاطعيت موضوع بيمارستان راپيگيري وتمام عقب افتادگي هارا دراين خصوص جبران خواهيم کرد.
وي بابيان اين که دردولت نهم ودهم گام هاي اساسي درحوزه سلامت برداشته شده است اظهاراميدواري کردبااحداث بيمارستان حضرت زينب اشکذر(س)درشهرستان صدوق نيز همگام باسراسرکشوردرتوسعه سلامت وبهداشت ودرمان جامعه پيش رويم.
دشتي پورهم چنين ضمن قدرداني ازحاج فضل ا...شکاري خيربزرگواروبيمارستان سازاشکذری گفت:خیرین منشاءخير،برکت وآباداني هرمنطقه هستند که باانفاق اموال خودمعامله کنندگان باخداوسعادتمندان دردنیاوآخرت هستند. 
کلنگ احداث بيمارستان حضرت زینب(س)اشکذردیماه سال گذشته به دست وزير بهداشت ودرمان،"مرضیه وحیددستجردي" به زمين خورد.