از شكاف هاي عميق ديوارهاي يكي از واحدهاي مسكن مهر اشكذر تا تخليه منزل

شناسه : 1478289

از شكاف هاي عميق ديوارهاي يكي از واحدهاي مسكن مهر اشكذر تا تخليه منزل


از شكاف هاي عميق ديوارهاي يكي از واحدهاي مسكن مهر اشكذر تا تخليه منزل

از شكاف هاي عميق ديوارهاي يكي از واحدهاي مسكن مهر اشكذر تا تخليه منزل