از صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان صدوق تجلیل شد.

شناسه : 784388

از صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان صدوق تجلیل شد.


از صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان صدوق تجلیل شد.

از صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان صدوق تجلیل شد.
از زحمات ابوالفضل خوشنویس مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) صدوق تشکر و قدردانی شد.

این صندوق در شهرستان صدوق نزدیک به 10 میلیارد ریال به بیش از 149 طرح تسهیلات خود اشتغالی ارائه نموده است که باعث ایجاد بیش از 240 شغل به طور مستقیم برای افراد جویای کار شهرستان شده است.

پرداخت یارانه بنگاه های زودبازده به بیش از 62 طرح به مبلغ حدود 5 میلیارد و چهار صد میلیون ریال از دیگر خدمات این صندوق تاکنون یوده است.