اطلاعیه بنیاد مسکن شهرستان صدوق

شناسه : 786174

اطلاعیه بنیاد مسکن شهرستان صدوق


اطلاعیه بنیاد مسکن شهرستان صدوق

اطلاعیه بنیاد مسکن شهرستان صدوق

به اطلاع متقاضیان زمین در سایت 18 هکتاری زرین شهر اشکذر که قبلا تشکیل پرونده داده اند می رساند؛ با توجه به صورتجلسه مورخ 17/6/89 که در محل فرمانداری صدوق تنظیم گردیده است ، افراد جهت تکیل پرونده حداکثر تا تاریخ 1/10/89 به بنیاد مسکن صدوق مراجه نمایند.

بدیهی است پس از تاریخ فوق این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در قبال درخواست افراد ندارد.

روابط عمومی بنیاد مسکن شهرستان صدوق