یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158568319
با همکاری کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان:

انتخابات نمادین در دبیرستان دخترانه رضوانی اشکذر برگزار شد


با هدف آشنایی دانش آموزان با فرایند برگزاری انتخابات و هم چنین ایجاد فضای انتخاباتی در مدارس شهرستان اشکذر، انتخابات نمادین در دبیرستان دخترانه رضوانی برگزار شد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، با هدف آشنایی دانش آموزان با فرایند برگزاری انتخابات و هم چنین ایجاد فضای انتخاباتی در مدارس شهرستان اشکذر، انتخابات نمادین در دبیرستان دخترانه رضوانی برگزار شد.

 

در این برنامه دانش آموزان ده ویژگی شاخص نماینده خوب را مشخص و فرایند رای گیری انتخابات را برگزار نمودند تا در پایان مهمترین ویژگی یک نماینده خوب از نظر دانش آموزان مشخص شود.

 

عادل بودن، داشتن برنامه ، تعهد و تخصص و عمل به وعده های خود از مهمترین ویژگی هایی بود که از نظر دانش آموزان این مدرسه یک نماینده خوب باید دارا باشد.

 

این برنامه به پیشنهاد کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر و با همکاری مدیریت آموزش و پرورش به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه رضوانی و به طور همزمان در دبیرستان های دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهرستان برگزار شد.

 

 آدرس کوتاه :