اولين نشست شوراي آموزش و پرورش شهرستان اشكذر در سال جديد برگزار شد

شناسه : 1975954

اولين نشست شوراي آموزش و پرورش شهرستان اشكذر در سال جديد برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" روز دوشنبه در نشست شوراي آموزش و پرورش اين شهرستان اظهار داشت: تقويت نقش اين شورا در شهرستان نيازمند همكاري تمامي اعضا و  جديت در تصميم گيري ها و مصوبات آن است.

فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان اشكذر با انتقاد از كيفيت سطح آموزش شهرستان تصريح كرد: هرچند در كنكور سراسري از لحاظ كميت داراي رتبه  خوب و قابل قبول هستيم، اما  از لحاظ كيفيت آموزشي دچار نواقصي هستيم كه در اين راستا آموزش و پرورش شهرستان بايد به دنبال ارتقاي سطح كيفيت اين مهم در شهرستان باشد.

اين مقام مسئول وضعيت سخت افزاري مدارس شهرستان را غيرقابل قبول عنوان كرد و گفت: مراجعات متعددي از سوي مديران مدارس شهرستان براي حل مشكلات فضاي آموزشي، امكانات و ابزارهاي مورد نياز صورت گرفته كه اين دغدغه ها نيازمند برنامه ريزي مطلوب در راستاي ارتقاي شاخص هاي آموزشي مي باشد.

بررسي سطح كيفيت آموزشي، برنامه زمان بندي جلسات شورا در سال جديد و بررسي برنامه هاي گرامي داشت هفته معلم از مهمترين موارد مطرح شده در اين نشست بود.