بازديد رئيس روابط عمومي استانداري ازروابط عمومي فرمانداري صدوق

شناسه : 1476720

بازديد رئيس روابط عمومي استانداري ازروابط عمومي فرمانداري صدوق


بازديد رئيس روابط عمومي استانداري ازروابط عمومي فرمانداري صدوق

بازديد رئيس روابط عمومي استانداري ازروابط عمومي فرمانداري صدوق


 
به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق روزچهارشنبه "عبدالمجيد قائم محمدي "دربازديد خوداز روابط عمومي اين شهرستان گفت: روابط عمومي ادارات و نهاد هاي دولتي در مشاركت حداكثري مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نقش سازنده اي دارند.
رئيس روابط عمومي استاندري همچنين بافرماندارصدوق ديداروانتصاب ايشان را به اين سمت تبريک گفت.
"احمد علي دشتي پور"دراين ديداربااشاره به جايگاه روابط عمومي هاو باتوجه به درپيش روداشتن انتخابات گفت:روابط عمومي ها بايد از طريق اطلاع رساني شفاف و به موقع براي مشاركت مردم در انتخابات تلاش كنند زيرا حضور مردم در انتخابات نقش تعيين كننده اي براي سرنوشت خودشان و مملكت دارد.
دشتي پور، با بيان اين كه حضور پر شور در انتخابات و حفظ و صيانت از آراي مردم، از تاكيدات مهم مقام معظم رهبري است، تصريح كرد: عده اي قصد تخريب اذهان مردم در زمينه انتخابات را دارند كه در اين ميان روابط عمومي ها بايد نقش روشنگري خود را ايفا كرده و توطئه هاي دشمنان را خنثي نمايند.
 قائم محمدي نيزبااشاره به اهميت انتخابات واطلاع رساني اين مهم خواستار راه اندازي اتاق خبردرمحل فرمانداري اين شهرستان شد که دشتي پور دراين خصوص قول مساعد داد.
بازديد ازکميته تبليغات واطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان صدوق ازديگر برنامه هاي رئيس روابط عموي  استانداري بود.