بازديد فرماندار اشكذر از شهرك صنعتي نيكو+ تصاوير

شناسه : 3500392

بازديد فرماندار اشكذر از شهرك صنعتي نيكو+ تصاوير
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، فرماندار  به اتفاق جمعي از مسئولين شهرستان از واحد هاي صنعتي در دست احداث شهرك صنعتي نيكو بازديد كردند.

فرماندار اشكذر در اين بازديد از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين واحدها قرار گرفت و براي رفع موانع احداث صنايع قول مساعد داد.