بازدیدفرماندارصدوق ازپروژه مسکن مهراشکذر

شناسه : 781760

بازدیدفرماندارصدوق ازپروژه مسکن مهراشکذر


بازدیدفرماندارصدوق ازپروژه مسکن مهراشکذر

بازدیدفرماندارصدوق ازپروژه مسکن مهراشکذر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"احمد علی دشتی پور"روزپنجشنبه به همراه فلاح بخشدارمرکزی و روسای ادارات برق،آب،مخابرات،گاز،شهرداری وبنیادمسکن این شهرستان ازپروژه مسکن مهراشکذربازدید کرد.

فرماندارصدوق طرح مسکن مهرراپاسخی به خانه د ارشدن اقشار مختلف جامعه وگامی درراستای افزایش آمار ازدواج بیان کرد.

وی هم چنین ازمسئولین بخش های مختلف خواست باهمکاری وهمفکری درحل وفصل برخی ازمسائل،تمام توان خود را دراتمام هرچه سریع ترمسکن مهربکار گیرند.

روند اجرایی مسکن مهر اشکذربه دلیل بروزبرخی مسائل بین پیمانکاروکارفرما متوقف شده بود وپس از آن نیز از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده که دشتی پور خواستار پیگیری جدی وتسریع درآماده سازی این مساکن گردید.

پروژه مسکن مهر اشکذردر130واحدودرمحله زرین شهر دردست ساخت می باشد.