بازدیدفرماندارصدوق ازکشتارگاه صنعتی مرغ متخلف دراین شهرستان

شناسه : 781750

بازدیدفرماندارصدوق ازکشتارگاه صنعتی مرغ متخلف دراین شهرستان


بازدیدفرماندارصدوق ازکشتارگاه صنعتی مرغ متخلف دراین شهرستان

بازدیدفرماندارصدوق ازکشتارگاه صنعتی مرغ متخلف دراین شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق، روزچهارشنبه"احمدعلی دشتی پور"به همراه فلاح بخشدارمرکزی صدوق وجمعی ازمسئولین ادارات این شهرستان از کشتارگاه صنعتی مرغ متخلف که به دلیل دفع غیربهداشتی پسماندهای خودباعث توقف اجرای پروژه کنارگذراشکذر- زارچ شده است بازدیدکرد.

دراین بازدیددشتی پو رطریقه دفع پسماندهای این کشتارگاه راغیرقانونی دانست وضمن گرفتن تعهد ازمسئولین کشتارگاه خواستارساماندهی پسماندها ظرف 10روزآینده گردید.

وی دراین بازدید سلامت وبهداشت جامه رادراولویت امور برشمرد وارجاع متخلفین به مراجع قضایی رابه کلیه ارگان های مربوطه گوشزد کرد.

دشتی پورهم چنین وجود نماینده محیط زیست درشهرستان را امری ضروری برشمرد وپیگیری این مهم رادراولویت کارخود عنوان کرد.

دفع غیراصولی پسماندهای کشتارگاه یاد شده درحریم  کنارگذراشکذر-زارچ باعث سست شدن زمین ودرنتیجه تعطیلی این پروژه مهم گردیده است.