بالغ بر 12 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی در بیش از 20 پروژه در شهرستان صدوق توزیع شد.

شناسه : 784258

بالغ بر 12 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی در بیش از 20 پروژه در شهرستان صدوق توزیع شد.


بالغ بر 12 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی در بیش از 20 پروژه در شهرستان صدوق توزیع شد.

بالغ بر 12 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی در بیش از 20 پروژه در شهرستان صدوق توزیع شد.

بالغ بر 12 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی در بیش از 20 پروژه طی  فصول مختلف توزیع گردیده است که در این بین سهم آب و فاضلاب اشکذر، آب و فاضلاب روستایی شهرستان و شهرداری ها از اعتبار فوق بیشتر بوده است.

وی پیرامون  توزیع بودجه فوق تشریح کرد: یک و نیم میلیارد ریال جهت ادامه طرح پروژه آب کوثر در بخش آب و فاضلاب روستایی، یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال  جهت احیای قنوات شهرستان در بخش کشاورزی، پانصد میلیون ریال جهت تکمیل لوله گذاری آب شهر ندوشن، ششصد میلیون ریال جهت اجرای دیوار ساحلی روستاهای زربند و صدرآباد ندوشن، دو میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت اجرای طرح روش های نوین آبیاری ، اجرای کانال آبیاری و تجهیز نوسازی اراضی، یک میلیارد ریال جهت تجهیز تجهیز چاه های کشاورزی و نیز آبرسانی به مراتع دامداران، مراقبت و نگهداری از آب انبارها و آبشخورها در بخش منابع طبیعی و جداسازی آب فضای سبز شهرداری ها  از طرح هایی بوده است که در پروژه های خشکسالی شهرستان مصوب و بودجه آنها تامین گردیده است.