با ابلاغ های جداگانه فرماندارپودمان دوم سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق آغاز شد

شناسه : 785142

با ابلاغ های جداگانه فرماندارپودمان دوم سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق آغاز شد


با ابلاغ های جداگانه فرماندارپودمان دوم سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق آغاز شد

با ابلاغ های جداگانه فرماندارپودمان دوم سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق آغاز شد

طی ابلاغ های جداگانه ای پودمان دوم سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق آغاز شد.

در این ایلاغ های جداگانه که به کلیه ادارات شهرستان صدوق ارسال شده است ، کارشناسان فرمانداری و مدیران و کارشناسان ادارات شهرستان موظف به جمع آوری و ارئه اطلاعات و آمار خواسته شده ، شده اند.

فرماندار صدوق درباره ابلاغ های تدوین شده گفت: هر کارشناس فرمانداری با تعدادی از ادارات شهرستان در جمع آوری آمار و اطلاعات خواسته شده همکاری می کند و نحوه همکاری به گونه ای است که کارشناس فرمانداری با حضور در ادارات کلیه سوابق و اطلاعات خواسته شده طبق فرم مربوطه را جمع آوری و به دفتر سند توسعه شهرستان تحویل می دهد و در پایان هر هفته گزارش کاملی از نحوه همکاری و آمار و اطلاعات کسب شده به فرماندار ارائه می گردد و در صورت هرگونه کوتاهی برخورد جدی با مسئول دستگاه اعمال می شود.

سعید عبداللهی اظهار امیدواری کرد با همت کارشناسان فرمانداری و مدیران و کارشناسان ادارات شهرستان پودمان دوم سند توسعه شهرستان به خوبی و با موفقیت پیش رود.