بخشدار مركزي بر لزوم توجه به مسائل زيست محيطي گود زباله اشكذر تاكيد كرد

شناسه : 782318

بخشدار مركزي بر لزوم توجه به مسائل زيست محيطي گود زباله اشكذر تاكيد كرد


بخشدار مركزي بر لزوم توجه به مسائل زيست محيطي گود زباله اشكذر تاكيد كرد

بخشدار مركزي بر لزوم توجه به مسائل زيست محيطي گود زباله اشكذر تاكيد كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "سيد محمد اشرف" روز يكشنبه در بازديد از گود زباله اشكذر بر لزوم توجه به مسائل زيست محيطي تاكيد كرد.

بخشدار مركزي صدوق تفكيك زباله ها از مبدا را يكي از شيوه هاي متداول و رايج در كشورهاي پيرفته عنوان كرد و افزود: از اين طريق ميتوان به اقتصاد كشور در برگشت منابع تجديد پذير كمك شاياني كرد.

وي تفكيك زباله هاي بيمارستاني از خانگي را مهم و ضروري عنوان كرد و گفت: از اين طريق مي توان جلوي شيوع و گسترش بيماري ها را گرفت.

اشرف همچنين از زحمات شهرداري اشكذر در ساماندهي گود زباله تشكر و قدرداني كرد.