بررسی مسائل و مشکلات شهر ندوشن

شناسه : 784438

بررسی مسائل و مشکلات شهر ندوشن


بررسی مسائل و مشکلات شهر ندوشن

بررسی مسائل و مشکلات شهر ندوشن
           واعضای شورای شهرندوشن حضور داشتند مشکلات شهرندوشن و روستاهای آن موردبحث و بررسی قرارگرفت.وضعیت شبکه آب آشامیدنی ندوشن ، افزایش سهم بودجه خشکسالی کشاورزان ندوشن ، تعریض وشانه سازی جاده  فولاد-نیوک باتوجه به تصادفات چندماهه اخیر، راه اندازی اورژانس بین جاده ای وبهسازی مسیررفت وآمددامداران به مراتع منطقه ندوشن از مسائل مطرح شده در این نشست بود.

-         بهسازی مسیررفت وآمد دامداران به مراتع توسط اداره منابع طبیعی

-         تخصیص پانصدمیلیون ریال ازاعتبارات خشکسالی مرحله دوم جهت اصلاح شبکه آب آشامیدنی

-         اختصاص 700 میلیون ریال اعتبارات خشکسالی (سهم منابع طبیعی به پروژه های مربوط به منطقه ندوشن )

-         پیگیری مسائل مربوط به تعریض وشانه سازی جاده فولاد-نیوک ازجمله مصوبات این جلسه بود.