برنامه جنگ جوانه ها در شهرستان صدوق آغاز شد

شناسه : 786314

برنامه جنگ جوانه ها در شهرستان صدوق آغاز شد


برنامه جنگ جوانه ها در شهرستان صدوق آغاز شد

برنامه جنگ جوانه ها در شهرستان صدوق آغاز شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش صدوق، این برنامه به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادی در بین دانش آموزان و نیز در راستای آشنایی آنان با مهارت های خاص زندگی به خصوص صرفه جویی برگزار می شود.

گفتنی است بیش از 3 هزار دانش آموز شهرستان صدوق در مقطع ابتدایی در این مراسم شرکت خواهند نمود.