بهره برداري ازدرمانگاه شبانه روزي اشكذرتاپايان سال جاري

شناسه : 781640

بهره برداري ازدرمانگاه شبانه روزي اشكذرتاپايان سال جاري


بهره برداري ازدرمانگاه شبانه روزي اشكذرتاپايان سال جاري

بهره برداري ازدرمانگاه شبانه روزي اشكذرتاپايان سال جاري"به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق"محمد علي شاه حسيني درگفتگو با پايگاه اطلاع رساني فرمانداري علت ساخت اين درمانگاه را  قديمي وفرسوده بودن ساختمان فعلي اين مركزاعلام كردوافزود:تاكنون يك ميلياردونهصد ميليون ريال ازطر ف خيري  ويك ميلياردو دويست و بيست وپنج ميليارد  ريال ازاعتبارات اين شهرستان درسال گذشته دراين خصوص هزينه شده است.
 سرپرست فرمانداري صدوق بابيان اين كه درسال جاري نيزيك ميليارد ريال ديگر دراين راستادرنظر گرفته شده است،ازقول مساعد دكترمير محمدي رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان جهت تكميل اين پروژه تا پايان سال جاري خبر داد.
درمانگاه شبانه روزي اشكذربازيربناي 2000مترمربع ودردوطبقه احداث خواهد شد.
 لازم به ذكر است شهر اشكذرباجمعيتي بالغ بر15 هزارنفر درفاصله 12 كيلو متري استان قرار دارد.