بهره برداري ازمسكن مهر اشكذردرسه ماهه اول سال آينده

شناسه : 781650

بهره برداري ازمسكن مهر اشكذردرسه ماهه اول سال آينده


بهره برداري ازمسكن مهر اشكذردرسه ماهه اول سال آينده

بهره برداري ازمسكن مهر اشكذردرسه ماهه اول سال آينده

"به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق"روزسه شنبه بخشدارمركزي صدوق به همراه مدير كل تعاون ،كارواموراجتماعي استان ازپروژه130واحدي مسكن مهر اشكذربازديد كردند.

مديركل تعاون،كارورفاه اجتماعي استان دراين بازديد گفت: تا پايان آبان ماه سال جاري دراستان3500واحد مسكوني مهر به متقاضيان تحويل داده خواهد شد.

وي افزود:مابقي واحد هاي تعاوني ساخته شده نهايتا تاپايان سال جاري وقطعا درسه ماهه اول سال آينده به متقاضيان تحويل داده خواهد شد.
 فلاح زاده هم چنين ازساخت 12هزار واحد توسط 86تعاوني درسطح استان خبرداد كه درشهرستان هاي تفت،طبس،وابركوه مورد بهره برداري واجدين شرايط قرارگرفته است.
گفتني است فعاليت ساخت مسكن مهردرسطح استان درسه قالب تعاوني ،قرارداد سه جانبه وخود مالكين مي باشد.