جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی درشهرستان صدوق تشکیل شد.

شناسه : 781961

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی درشهرستان صدوق تشکیل شد.


جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی درشهرستان صدوق تشکیل شد.

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی درشهرستان صدوق تشکیل شد.

دشتی پور:ثبت وقایع حیاتی در شهرستان نقش مهمی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان ملی و منطقه ای دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،روزشنبه "احمد علی دشتی پور"درجلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي این شهرستان اهميت قائل شدن به مسائل مربوط به پوشش وقايع حياتي وبررسي شاخص هاي جمعيت درابعاد مختلف آن را معيار توسعه وعدم توسعه يافتگي هر جامعه اي برشمرد  وشناخت عوامل مرتبط باموضوع جمعيت وداده هاي حاصل ازاين طريق را مبناي بسيار خوبي جهت برنامه ريزي ها خواند.

فرماندارصدوق:مسير توسعه كشورهاي توسعه يافته را همين مسير عنوان كرد وازابزارهاي دست يابي به اين توسعه را ثبت احوال دانست كه مي تواند نقشي بسيار حياتي در راستاي سنجش شاخص هاي مرتبط با بحث توسعه داشته باشدكه جامعه ما شاهد سير ارتقاء مجموعه ثبت احوال مي باشد.

دراین جلسه محمدجلال عسکری رئیس اداره ثبت احوال صدوق، برخی ازمشکلات وکمبود های این اداره ازجمله کمبود نیرو،مشکل خودرو،نبود دستگاه فاکس درخانه های بهداشت روستاهارا مطرح نمودکه دشتی پوردرخصوص رفع مشکلات قول پیگیری داد.

درپایان فرماندارازبخش های مختلف اداره بازدید بعمل آورده واز نزدیک درجریان فعالیت هاقرارگرفتند.