جمعیت شهرستان صدوق

شناسه : 784167

جمعیت شهرستان صدوق


جمعیت شهرستان صدوق

جمعیت شهرستان صدوق

جمعیت شهرستان صدوق تا سال 1388 برابر 30029 تن می باشد:

جمعیت شهرستان  صدوق  :
جمعیت: 30029 نفر
جمعیت مرد: 16302 نفر
جمعیت زن: 13727 نفر
تراكم جمعيت: 5.4
جمعيت شهري: 16626 نفر
جمعيت روستايي: 13403 نفر
نسبت شهرنشيني: 55.4درصد شهرنشین
تعداد خانوار: 7836
بعد خانوار: 3.83