دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر از زندان مرکزی یزد بازدید کردند

شناسه : 787008

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر از زندان مرکزی یزد بازدید کردند


دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر از زندان مرکزی یزد بازدید کردند

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر از زندان مرکزی یزد بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر ، با هدف آشنایی با فعالیت های مددکارانه زندان و نقش اثربخشی فعالیت های مشاوره ای در زندان، تعدادی از دانشجویان این واحد از زندان مرکزی یزد بازدید کردند.

در این بازدید که از طرف انجمن علمی گروه راهنمایی و مشاوره و با همکاری مدیر گروه مشاوره برگزار گردیده بود، خواهران دانشجو از بخش نسوان و برادران دانشجو از بند آقایان زندان دیدن و با فعالیت ها و کلاس های فرهنگی و قرآنی که برای زندانیان انجام می شود آشنا شدند.