دشتي پوربه سمت فرماندارشهرستان صدوق منصوب شد

شناسه : 781690

دشتي پوربه سمت فرماندارشهرستان صدوق منصوب شد


دشتي پوربه سمت فرماندارشهرستان صدوق منصوب شد

دشتي پوربه سمت فرماندارشهرستان صدوق منصوب شد"به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق"درنشست شوراي اداري اين شهرستان درروزدوشنبه كه باحضورامام جمعه اشكذر،دشتي معاون سياسي امنيتي استانداروجمعي ازمسئولين تشكيل شد فرماندارجديد صدوق معرفي واززحمات سعيدعبدللهي  قدرداني شد.
دراين نشست حجةالاسلام طالبيان امام جمعه اشكذررسيدگي به خواسته مردم رامهمترين وظيفه مسئولين دانست وافزود:خواسته مردم برخواسته خواص ارجحيت دارد كه هرمسئول بايد آن راسرلوحه كارخود بداند.
هم چنين طالبيان بااشاره به رتبه اول  شهرستان صدوق ازلحاظ آلودگي زيست محيطي درسطح ا ستان،ازمسئولين استان وشهرستان خواستار پيگيري جدي اين مهم گرديد.
دشتي معاون سياسي وامنيتي استاندار نيزبااشاره به ظرفيت ها وپتانسيل هاي قابل توجه دراين شهرستان وهم چنين بااشاره به كسب رتبه  برتر كنكورسراسري درچند سال اخيرتوسط دانش آموزان صدوق، پيشنهاد جايگزيني مراكز علمي وآموزشي به جاي مراكزصنعتي آلوده كننده داد.
احمد علي دشتي پورفرماندار صدوق خدمت صا دقانه به مردم رافرصتي ارزشمند درراستاي جلب رضايت خداوند دانست وافزود:رفع نيازجامعه بالاخص قشرمحروم ازجمله مهمترين برنامه هاي كاري مديريت عالي اين شهرستان خواهد بود.