ديدارروساي ادارات شهرستان صدوق بافرمانداراين شهرستان

شناسه : 781710

ديدارروساي ادارات شهرستان صدوق بافرمانداراين شهرستان


ديدارروساي ادارات شهرستان صدوق بافرمانداراين شهرستان

ديدارروساي ادارات شهرستان صدوق بافرمانداراين شهرستان

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، روز شنبه جمعي از روساي ادارات اين شهرستان بافرماندارديداروانتصاب وي رابه سمت فرماندار صدوق تبريك گفتند.

دراين نشست"احمد علي دشتي پور" با اشاره به گذشت 14سال ازتشكيل اين شهرستان ارتقاء امكانات آن ازلحاظ كمي وكيفي راازاهداف خود عنوان كرد.

فرماندار هم چنين بااشاره به ظرفيت هاوپتانسيل هاي بالقوه شهرستان گفت:رساندن شهرستان به جايگاه واقعي خود همت،همكاري واتحاد كليه ادارات رامي طلبد.

مسئولين ادارات صدوق نيز درراستاي آباداني هرچه بيشتر شهرستان قول مساعد همكاري را دادند.