دیدارنمایندگان مردم وروسای هبئت های مذهبی اشکذربافرماندار

شناسه : 781800

دیدارنمایندگان مردم وروسای هبئت های مذهبی اشکذربافرماندار


دیدارنمایندگان مردم وروسای هبئت های مذهبی اشکذربافرماندار

دیدارنمایندگان مردم وروسای هبئت های مذهبی اشکذربافرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،روزدوشنبه نمایندگان مردم اشکذروجمعی ازروسای هیئت های مذهبی این شهر با"احمد علی دشتی پور" دیداروانتصاب وی رابه سمت فرماندارصدوق تبریک گفتند.

دشتی پوردراین نشست بااشاره به این که قریب به 14سال ازتاسیس این شهرستان می گذرد،امکانات این شهرستان رامحدود دانست وافزود:جهت رفع مشکلات بامطالعه وبرنامه ریزی و باهمتی مضاعف درآبادانی وخدمت به مردم شهرستان تلاش خواهیم کرد.

 وی ادامه داد:توسعه طرح‌های عمرانی و خدماتی و تحقق این اهداف تنها در سایه تلاش مسئولان،وهمبستگی واتحاد مردم شهرستان امکان‌پذیرخواهد بود.

فرماندارصدوق هم چنین افتخارات شهرستان صدوق درعرصه های علمی وفرهنگی هم چون پیشتازی درکنکور سراسری دردوسال گذشته راخاطرنشان کردوافزود:مردم این دیارشایسته بهترین هاهستندچراکه بافراهم نمودن زمینه لازم افتخارات بزرگ رابه ارمغان می آورند. 

توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی،برسی مشکلات مبلمان شهری،رفع معضل آلودگی زیست محیطی وجلوگیری ازتوسعه کارخانجات صنعتی آلاینده ازجمله درخواست های مطرح شده دراین نشست بودکه دشتی پورقول پیگیری داد.