رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي بخش خضرآباد انتخاب شد

شناسه : 783442

رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي بخش خضرآباد انتخاب شد


رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي بخش خضرآباد انتخاب شد

رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي بخش خضرآباد انتخاب شد

در نشست اعضاي هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاي بخش خضرآباد آقاي "سيد كاظم حسيني" به عنوان رئيس اين هيات انتخاب گرديد.