شهرستان صدوق دومين قطب پرورش محصولات گلخانه اي دراستان است.

شناسه : 1476884

شهرستان صدوق دومين قطب پرورش محصولات گلخانه اي دراستان است.


شهرستان صدوق دومين قطب پرورش محصولات گلخانه اي دراستان است.

شهرستان صدوق دومين قطب پرورش محصولات گلخانه اي دراستان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"احمد علی دشتی پور"روزشنبه درجلسه برسی مسائل ومشکلات گلخانه داران این شهرستان گفت:گلخانه داران ازجاییگاه ویژه ای دربخش کشاورزی استان برخوردارهستند.

فرماندارصدوق همچنین بااشاره به موقعیت جغرافیایی استان،جایگاه سوم یزد درکشور درتولیدمحصولات گلخانه ای راقابل تقدیر دانست وخواستار حمایت همه جانبه مسئولان از گلخانه داران شد.

 هم چنین دراین جلسه معاون بهبودتوليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان گفت:استان يزد رتبه سوم توليد محصولات گلخانه كشوررا ازآن خود كرده است كه دراين ميان شهرستا ن صدوق ازاهميت ويژه اي برخورداراست.
سجادي پورصادرات محصولات راازمهمترين مشكلات گلخانه داران برشمردواز راه اندازي شركت تعاوني گلخانه داران صدوق جهت خريد وصدور مستقيم محصولات گلخانه اي دراين شهرستان خبر داد.
وي از گلخانه داران خواست باعضويت دراين شركت تعاوني وحذف واسطه ها منافع بيشتري رانسيب خود سازند.
سال گذشته بالغ بر78ميليون دلار محصولات گلخانه اي بطورعمده خيار سبز ازگمرك آستارا صادرگرديده است كه به لحاظ وجود واسطه ها منافع آن عايد بخش كشاورزي استان نشده است.
شهرستان صدوق با200هكتار سطح زير كشت گلخانه اي سالانه 60هزارتن محصول توليد وبه بازارعرضه مي كند.