صنایع قوانین زیست محیطی را رعایت کنند!

شناسه : 785343

صنایع قوانین زیست محیطی را رعایت کنند!


صنایع قوانین زیست محیطی را رعایت کنند!

صنایع قوانین زیست محیطی را رعایت کنند!

عبداللهی در بازدید از تعدادی واحدهای صنعتی شهرک نیکو اشکذر به وضعیت نابسامان آلودگی ناشی از دود کارخانه ها اشاره کرد و گفت:در این شهرستان وضعیتی بوجود امده است که علاوه بر انتقال آلودگی کارخانجات شهرستان های اطراف و همچنین آلودگی واحدهای صنعتی مرکز شهرستان ، اعتراضات مردم را به دنبال داشته است .

فرماندار صدوق همچنین دربازدید از یک واحد کاشی بر کیفیت در تولید و رعایت استانداردهای  کیفی تاکید کرد.