فرماندار صدوق بر تسريع در اجراي پروزه دهنه دوم پل جاده چرخاب تاكيد كرد

شناسه : 1477256

فرماندار صدوق بر تسريع در اجراي پروزه دهنه دوم پل جاده چرخاب تاكيد كرد


فرماندار صدوق بر تسريع در اجراي پروزه دهنه دوم پل جاده چرخاب تاكيد كرد

فرماندار صدوق بر تسريع در اجراي پروزه دهنه دوم پل جاده چرخاب تاكيد كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "احمدعلي دشتي پور" روز سه شنبه در نشستي كه به منظور بررسي وضعيت اجراي دهنه دوم پل جاده چرخاب اشكذر در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: اعضاي كمسيون حفاري هاي شهرستان زمينه لازم براي تسريع در اجراي اين پروژه را فراهم نمايند.

فرماندار صدوق از همكاري و تعامل اداره كل راه آهن استان در راستاي تامين زير ساخت هاي لازم براي سهولت اهالي اين شهرستان در استفاده از قطار مسافربري تشكر و قدرداني كرد و بر لزوم ادامه اين همكاري تاكيد كرد.

دشتي پور همچنين از ادارات مرتبط با پروژه پل جاده چرخاب خواست تا تمامي امكانات خود را براي انجام اين مهم بيسج كنند .

به گفته فرماندار صدوق اين پروژه حداكثر طي دو ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.