معاون فرماندار صدوق بر لزوم تقویت عمران و آبادانی در روستاها تاکید کرد.

شناسه : 1477777

معاون فرماندار صدوق بر لزوم تقویت عمران و آبادانی در روستاها تاکید کرد.


معاون فرماندار صدوق بر لزوم تقویت عمران و آبادانی در روستاها تاکید کرد.

معاون فرماندار صدوق بر لزوم تقویت عمران و آبادانی در روستاها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"محمدحسين فلاح "روز شنبه در نشست مديرعامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش مركزي که در محل دفتر وی برگزار شد بر لزوم تقویت عمران و آبادانی در روستاها تاکید کرد.

معاون فرماندار صدوق اظهار داشت:در سال هاي اخير گام هاي بلندي از سوي دولت در راستاي توسعه عمران و آباداني روستاها برداشته شده است كه اين مهم بر تثبيت جمعيت روستايي و كاهش مهاجرت از روستاها نقش خوبي داشته است.

وي، توسعه شبكه حمل و نقل روستايي، گسترش خدمات دهي روستايي، مقاوم و بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي، حمايت از مشاغل خانگي، اجراي طرح هاي هادي و فعاليت هاي جهاد كشاورزي در روستاها را از فعاليت هاي صورت گرفته در روستا خواند كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در كاهش مهاجرت از روستا به شهر تاثيرگذار بوده است.

فلاح با یادآوری نقش ارزنده تعاونی های دهیاری ها در عمران و آبادنی روستاها افزود: در حال حاضر و با توجه به اصل 44 و توجهي كه به اين بخش و واگذاري بخش هاي مختلف دولت به بخش خصوصي مي شود و همچنين نگاه دولت و مردم، اين تعاوني ها مي توانند در اين مقوله نقش خود را به خوبي ايفا نمايند.

معاون فرماندار صدوق تصریح کرد: تعاوني‌هاي دهياران نيازمند كمك، همكاري و تعامل دهياران است و اگر اين فرهنگ نهادينه شود، دهياران در اجراي پروژه‌هاي روستايي، عمراني و آباداني روستاها ديگر نگراني ندارند.

در ادامه این نشست همچنین مسائل و مشکلات عمرانی روستاهای بخش مركزي طی گزارشی از سوي مديرعامل  شر کت تعاونی دهیاری های این بخش قرائت شد./