موقعیت جغرافیایی شهرستان صدوق

شناسه : 784187

موقعیت جغرافیایی شهرستان صدوق


موقعیت جغرافیایی شهرستان صدوق

موقعیت جغرافیایی شهرستان صدوق
 

از نظر جغرافیایی شهرستان صدوق بین 53 درجه تا 54 درجه و 29 دقیقه طول خاوری و 31 درجه و 35 تا 32 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی واقع شده است.

اشکذر: از نظر جغرافیایی بین 54 درجه و 11 دقیقه تا 54 درجه و 13 دقیقه طول خاوری و 31 درجه و 59 دقیقه تا32 درجه و 2 دقیقه عرض شمالی واقع شده است و ارتفاع ان از سطح دریا 1165 متر است.

ندوشن:از نظر جغرافیایی در 53 درجه و 33 دقیقه و 4 ثانیه طول شرقی و 1 دقیقه و 51 ثانیه عرض شمالی واقع شده و ارتفاع ان از سطح دریا 1955 متر است.

خضرآباد:بخش خضرآباد از نظر جغرافیایی بین 53 درجه و 01 دقیقه تا 54 درجه و 13 دقیقه طول خاوری و 31 درجه و 35 دقیقه تا 32 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.

صدرآباد رستاق: از نظرطول جغرافیایی در 54 درجه و 06 دقیقه و عرض  32 درجه و 04 دقیقه قرار گرفته است و ارتفاع ان از سطح دریا 1137 متر می باشد.