نشست اعضای ستاد امربه معروف و نهي از منكرصدوق

شناسه : 1477196

نشست اعضای ستاد امربه معروف و نهي از منكرصدوق


نشست اعضای ستاد امربه معروف و نهي از منكرصدوق

نشست اعضای ستاد امربه معروف و نهي از منكرصدوق
به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، جلسه ستاد احياي امربه معروف و نهي از منكراین شهرستان شكيل شد.
در اين جلسه حجت الاسلام طالبیان اجراي منويات ورهنمود هاي مقام معظم رهبري در خصوص احياي امربه معروف و نهي از منكررااولويت كاري ستاد شهرستان صدوق اعلام وبيان داشت بايد به گونه اي سياستگذاري در اين ستاد صورت پذيرد كه همه مردم با فريضه امربه معروف و نهي از منكر آشنا و انجام اين امردر جامعه دروني گردد ايشان آموزش همگاني ،اطلاع رساني عمومي رابسيار موثمر ثمر دانست و ادامه داد نقطه مطلوب زماني است كه هماهگونه كه مردم نماز را واجب ميدانند امربه معروف و نهي از منكررا نيز واجب شمارند.

وی درادامه افزود:بايد با استفاده از فريضه مقدس امر به معروف و نهي از منكر جامعه را از گرداب خطرناك القاي فرهنگي هاي مبتذل و غربي نجات دهيم تا بتوانيم از دستاوردهاي انقلاب اسلامي صيانت كنيم.

امام جمعه اشکذر يكي از نشانه هاي مسلمان واقعي را امر به معروف و نهي از منكر عنوان كرد و گفت: انقلاب سالار شهيدان در راستاي احياي امر به معروف و نهي از منكر بود كه اين انقلاب، اسلام را در تاريخ نهادينه كرد.