نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان

شناسه : 784570

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان


نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان

در این نشست فرماندار صدوق در سخنانی نقش ویژه معلمان و دبیران دلسوز آموزش و پرورش در تعالی فرهنگ دینی و اسلامی دانش آموزان را بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار ایجاد بستر مناسب برای تقویت نقش مربیان پرورشی و مشاورین تربیتی در مدارس برای هدایت مسیر فرهنگی و دینی در بین دانش آموزان شد.

برنامه ریزی جهت گرامی داشت هفته معلم در سطح شهرستان و برگزاری همایش ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه در هفته مشاغل جهت آشنایی دانش آموزان با رشته های تحصیلی مرتبط با مشاغل از مواردی بود که در نشست فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.