نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات استان باعوامل اجرایی ، نظارتی ، بازرسی و ستادی حوزه انتخابیه یزد و صدوق

شناسه : 781981

نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات استان باعوامل اجرایی ، نظارتی ، بازرسی و ستادی حوزه انتخابیه یزد و صدوق


نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات استان باعوامل اجرایی ، نظارتی ، بازرسی و ستادی حوزه انتخابیه یزد و صدوق

نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات استان باعوامل اجرایی ، نظارتی ، بازرسی و ستادی حوزه انتخابیه یزد و صدوق

نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات استان باعوامل اجرایی ، نظارتی ، بازرسی و ستادی حوزه انتخابیه یزد و صدوق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"غلامحسین دشتی"رئیس ستاد انتخابات استان یزد روزسه شنبه درنشست مشترک اعضای ستاد انتخابات استان باعوامل اجرایی ، نظارتی ، بازرسی و ستادی حوزه انتخابیه یزد و صدوق،بااشاره به فتنه گری های دشمن،بسترسازی درخصوص برگزاری انتخاباتی پرشوروبه دورازحاشیه راوظیفه همه مسئولین دانست.

 دشتی افزود:به عنوان خادمان امین مردم ومجریان قانون،برگزاری انتخابات سالم وبا مشارکت حداکثری،مهمترین تعهد مابه نظام دراین حوزه سیاسی است

"عزیزاالله سیفی "فرمانداریزد نیزدراین نشست عملکرد شهرستان صدوق درامرانتخابات بسیار خوب ارزیابی کردوازتعامل هیئت اجرایی انتخابات شهرستان که باعث تسریع درروند مراحل اولیه انتخابات شده اند قدردانی کرد.

درادامه "احمد علی دشتی پور"فرماندارصدوق نیزمشکل آنتن دهی تلفن سیار دربخش خضرآباد اشاره نمود وخواستارپوشش دهی این مهم پیش ازبرگزاری انتخابات شد. 

 

 

 

 

.