نشست معتمدين رضوانشهربافرماندارصدوق

شناسه : 781830

نشست معتمدين رضوانشهربافرماندارصدوق


نشست معتمدين رضوانشهربافرماندارصدوق

نشست معتمدين رضوانشهربافرماندارصدوق


به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق روزسه شنبه چند تن ازمعتمدين رضوانشهربا"احمدعلي دشتي پور"ديداركردندوانتصاب وي رابه اين سمت فرماندارصدوق تبريك گفتند.
دراين نشست فرمانداربادرخواست هاومشكلات منطقه رضوانشهربيش ازپيش آشناشد ودرخصوص رفع مشكلات قول مساعدت داد.
وي درادامه تنهاراه توسعه وآباداني شهرستان را اتحادويكپارچگي مردم دانست وگفت:بايد همه مردم با وحدت وبه دورازمسائل حاشيه اي براي آباداني هرچه بيشتر شهرستان تلاش كنند.
دشتي پورهم چنين ضمن قدرداني ازمراسم عزاداري ماه محرم الحرام دررضوانشهرافزود:حضور گسترده اقشارمختلف مردم ورعايت شئونات اسلامي درمراسم سوگواري حضرت سيد الشهدانمايانگرتدين وفرهنگ والاي ديني درمردم اين دياراست.