نشست پژوهش وفن آوري درفرمانداري صدوق برگزار شد

شناسه : 781810

نشست پژوهش وفن آوري درفرمانداري صدوق برگزار شد


نشست پژوهش وفن آوري درفرمانداري صدوق برگزار شد

نشست پژوهش وفن آوري درفرمانداري صدوق برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق"احمد علي دشتي پور"روزسه شنبه درجلسه پژوهش وفن آوري كه باحضورجمعي ازمسئولين ادارات درسالن كوثرفرمانداري برگزارشد؛پژوهش وتحقيق رابسترسازترقي وبالندگي هرجامعه دانست وافزود:جوامعي كه روي پژوهش تحقيق وسرمايه گذراي نموده اند مسيرترقي راسريع ترومطلوب ترسپري كرده اند.
وي هم چنين دستيابي به توسعه همه جانبه راتنها درسايه تحقيق وپژوهش برشمردوگفت:پژوهش نبايد تنها به هفته يا روزخاصي محدود كرد بلكه بايد ضمن گرامي داشت 25آذرماه روزملي پژوهش حمايت مدام ازپژوهشگرادامه يابد تازماني كه به توسعه واقعي دست يابيم.
بسترسازي كارتحقيق وپژوهشي براي اساتيد،دانشجويان ودانش آموزان،راه اندازي فرهنگسراي اشكذر،برپايي نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي،تجليل ازپژوهشگران برتر،تشكيل شوراي پژوهشي وجمع آوري بانك اطلاعاتي نخبگان وپژوهشگران شهرستان صدوق ازجمله مصوبات اين نشست بود.

ازبیست ویکم تابیست وهفتم آذرماه به نام هفته پژوهش نامگذاری شده است.