هشتم آذر ماه برگزاری مانور زلزله در شهرستان

شناسه : 784338

هشتم آذر ماه برگزاری مانور زلزله در شهرستان


هشتم آذر ماه برگزاری مانور زلزله در شهرستان

هشتم آذر ماه برگزاری مانور زلزله در شهرستان
  جلسه هماهنگی مانور زلزه در محل فرمانداری صدوق برگزار شد.در این جلسه مقرر شد روز یکشنبه مورخ 8/9/88 راس ساعت 10صبح در تمامی ادارات، دانشگاه ها،مدارس و مهدهای کودک شهرستان مانور زلزله برگزار گردد. همچنین یکی از دبیرستان های دخترانه اشکذر به عنوان محل برگزاری مانور مرکزی انتخاب گردید.

لازم به ذکر است با توجه به وجود گسل ندوشن، این شهرستان همواره در معرض خطر زلزله قرار دارد.(البته گسل ندوشن فعلا غیر فعال می باشد.)