گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استانداز از يك واحد توليد كاشي/2

شناسه : 3697490

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استانداز از يك واحد توليد كاشي/2