گزارش تصويري بازديد معاون عمراني استاندار از پروژه هاي نيمه تمام شهرستان اشكذر

شناسه : 1478279

گزارش تصويري بازديد معاون عمراني استاندار از پروژه هاي نيمه تمام شهرستان اشكذر


گزارش تصويري بازديد معاون عمراني استاندار از پروژه هاي نيمه تمام شهرستان اشكذر

گزارش تصويري بازديد معاون عمراني استاندار از پروژه هاي نيمه تمام شهرستان اشكذر