اطلاعیه بنیاد مسکن شهرستان صدوق

به اطلاع متقاضیان زمین در سایت 18 هکتاری زرین شهر اشکذر که قبلا تشکیل پرونده داده اند می رساند؛ با توجه به صورتجلسه مورخ 17/6/89 که در محل فرمانداری صدوق تنظیم گردیده است ، افراد جهت تکیل پرونده حداکثر تا تاریخ 1/10/89 به بنیاد مسکن صدوق مراجه نمایند.

بدیهی است پس از تاریخ فوق این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در قبال درخواست افراد ندارد.

روابط عمومی بنیاد مسکن شهرستان صدوق