برنامه جنگ جوانه ها در شهرستان صدوق آغاز شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش صدوق، این برنامه به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادی در بین دانش آموزان و نیز در راستای آشنایی آنان با مهارت های خاص زندگی به خصوص صرفه جویی برگزار می شود.

گفتنی است بیش از 3 هزار دانش آموز شهرستان صدوق در مقطع ابتدایی در این مراسم شرکت خواهند نمود.