در سند چشم انداز؛ فرصت ها و تهديدهاي شهرستان صدوق شناسايي مي شوند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،"محمد علي شاه حسيني" معاون فرماندار صبح چهارشنبه در نشست كارشناسان و تيم مشاور سند توسعه و چشم اندازشهرستان كه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد بر شناسايي دقيق و موشكافانه فرصت ها و تهديدهاي شهرستان صدوق تاكيد كرد.

وي با تشريح ظرفيت شهرستان در ابعاد مختلف  تصريح كرد: نزديكي به مركز استان مي تواند به عنوان يك فرصت خوب براي شهرستان تلقي گردد كه همكاري كليه دستگاه ها در شناسايي نقاط قوت اين فرصت ضروري مي باشد.

شاه حسيني صنعتي بودن شهرستان را يك نقطه قوت براي شهرستان تلقي كرد و خاطر نشان نمود: با توجه به تعدد كارخانجات و واحدهاي توليدي ، شناسايي راه كارهاي مبارزه با آلودگي محيط زيست به عنوان يكي از اولويت هاي اين شهرستان مي باشد.

شهرستان صدوق به عنوان اولين شهرستان در تدوين سند توسعه و چشم انداز، پودمان دوم اين سند را طي نموده است.

اين شهرستان با بيش از 30 هزار نفر جمعيت در فاصله 12 كيلومتري مركز استان قرار دارد.