طرح پيشگيري از تنبلي چشم واختلالات بينايي كودكان دردهستان كذاب آغاز شد

مدير مركز بهداشتي درماني كافي آباد بااعلام اين خبر گفت:اين طرح از اواسط ابان ماه سال جاري درسطح 22روستا ودر قالب 5پايگاه ثابت وسيار باهمكاري بهزيستي شهرستان صدوق ومركز بهداشتي درماني كافي آباد آغاز شده ودر حال انجام است.
محمد رضا كريمي درادامه گفت:در اين طرح كودكان 1تا6سال روستاهاي اين دهستان از لحاظ تنبلي چشم واختلالات بينايي بررسي ومعاينه گرديدند.
در دهستان كذاب تا كنون بيش از 100نفر در اين طرح معاينه شدند كه 5نفر ازآنان بامشكل بينايي مواجه بودند كه جهت مداوا به مراكز مربوطه معرفي شدند .