نشست کارشناسان سند توسعه شهرستان صدوق

سعید عبداللهی در نشست کارشناسان سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق با اشاره به نبود آمار و اطلاعات دقیق در ادارات شهرستان گفت: مبنای خروجی درست و دقیق از سند چشم انداز وجود اطلاعات ریشه ای و دقیق و آمار درست و سالم در ابعاد متعدد در این شهرستان است که اگر کوتاهی در این زمینه توسط ادارات شهرستان صورت پذیرد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی چشم انداز 5 ساله شهرستان را در ابعاد مختلف تشریح کرد و گفت: اگر کار کارشناسی و دقیق بروی پتانسیل های موجود صورت پذیرد یقینا شهرستان صدوق در آینده پیشرفت قابل ملاحظه ای را خواهد داشت.

همچنین در این نشست موارد و ابهامات موجود در روند تدوین سند بررسی و با دستور فرماندار مقرر شد ادارات شهرستان صدوق کارشناس خبره خود را جهت هماهنگی و بررسی آمار های موجود در شهرستان معرفی نمایند.