واحدهای فرهنگی و هنری شهرستان صدوق تجهیز می شوند

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صدوق، با تصویب شورای برنامه ریزی این شهرستان اعتبار لازم جهت تعمیر و تجهیز واحدهای فرهنگی و هنری اختصاص یافت .

همچنین این گزارش می افزاید مبلغ 200 میلیون ریال تجهیزات از محل اعتبارات عمرانی سال 89 پیش بینی گردیده است که بر اساس نیاز واحدهای فرهنگی هنری خریداری و تا پایان سال تحویل خواهد گردید.