با سلام

به اطلاع مخاطبان پايگاه اطلاع رساني فرمانداري اشكذر مي رساند متاسفانه به دليل مشكلات فني در سرور فرمانداري و (اجراي كلاستر دو نود) ، اين پايگاه خبري به روز رساني نشده بود كه با حل مشكلات فني از اين پس در خدمت عزيزان خواهيم بود.

ضمن تشكر و قدرداني از صبوري مخاطبين عزيز بر خود فرض مي دانيم از رسانه هايي كه در اين مدت به علت نداشتن خوراك خبري از اين پايگاه به طور مستمر پيگير به روز رساني اين منيع خبري بوده اند تشكر و قدرداني نماييم.

باعث افتخار روابط عمومي فرمانداري شهرستان اشكذر است كه اين سايت به عنوان يك منبع مهم خبري در بين شهرستان هاي استان محسوب شده و برخي از دوستان رسانه اي !! با ذره بين و چشمان تيزبين خود اين مجموعه را گاها نقد ميكنند...

با تقديم احترام- روابط عمومي فرمانداري اشكذر