بازدید از خانواده شهدا
عبداللهی در دیدار با خانواده های شهیدان نوری صبر و استقامت خانواده ها را ستود و بر الگوپذیری جوانان از زندگی و خط فکری شهدا تاکید کرد و هدف خدمتگزاران را تداوم راه آن عزیزان دانست.