برای اولین بار در ایران دستگاه گندزدایی آب ردو در اشکذر نصب شد

در این بازدید عبداللهی دقت در تامین آب سالم و بهداشتی شهروندان را ضوری دانست و به استفاه از دستگاه های روز دنیا جهت گندزدایی آب تاکید کرد.

فرماندار صدوق زحمات عالم زاده رئیس آبفای اشکذر را در تهیه و نصب دستگاه گندزدایی ردو ستود و دقت پرسنل آبفا در تامین آب سالم شهروندان اشکذر را قابل تقدیر دانست.

لازم به ذکر است دستگاه گندزدایی ردو دستگاه روز دنیا می باشد که برای گندزدایی و بهداشت آب استفاده می شود. مواد اولیه این دستگاه نمک طعام می باشد و برای اولین بار در ایران در شهرهای یزد و اشکذر نصب و راه اندازی گردیده است.

هزینه خرید و نصب  دستگاه گندزدایی ردو یک میلیارد ریال می باشد که از محل اعتبارات ملی تامین گردیده است.