دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر از زندان مرکزی یزد بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر ، با هدف آشنایی با فعالیت های مددکارانه زندان و نقش اثربخشی فعالیت های مشاوره ای در زندان، تعدادی از دانشجویان این واحد از زندان مرکزی یزد بازدید کردند.

در این بازدید که از طرف انجمن علمی گروه راهنمایی و مشاوره و با همکاری مدیر گروه مشاوره برگزار گردیده بود، خواهران دانشجو از بخش نسوان و برادران دانشجو از بند آقایان زندان دیدن و با فعالیت ها و کلاس های فرهنگی و قرآنی که برای زندانیان انجام می شود آشنا شدند.