روستاییان آموزش فنی و حرفه ای می بینند!

 

در این نشست اکبرنژاد آشنایی روستائیان با آموزش های متنوع فنی و حرفه ای را از اهداف مهم این سازمان عنوان کرد و افزود:این که روستاییان بتوانند با آموزش های فنی و حرفه ای اشتغال

مناسبی را ایجاد کنند و بدوینسیله امرار معاش داشته باشند بسیار ارزنده و قابل قبول است.

وی نقش شورای روستاها در ترویج فرهنگ آموزش را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد:شوراها می توانند مردم را ترغیب نمایند تا اولویت های آموزشی و شغلی خود را مشخص نموده و بدینوسیله آموزش های لازم و مورد نیاز توسط فنی و حرفه ای ارائه گردد.