صبحگاه نيروي انتظامي شهرستان صدوق

سعيد عبداللهي در اين مراسم گفت:آرزوی همیشگی انسان ها، دنیایی سراسر صلح و آرامش بوده است، ولی بشر با همه تلاش ها، هنوز نتوانسته بر این آرزو جامه عمل بپوشاند. همیشه عده ای با زیر پا گذاشتن ارزش ها، هنجارها و رسوم اجتماعی، حریم جامعه را نقض و چهره آن را آلوده اند. وجود این افراد با توجه به زیان هایی که از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر پیکر اجتماع وارد می کنند، نیاز به یک نیروی مقابله گر را بیش تر روشن می سازد. «نیروی انتظامی» نیاز یک جامعه آرمانی است و همه اندیشمندان اجتماعی بر ضرورت وجود چنین نیرویی در تمام جوامع تأکید دارند؛ نیرویی که با اقتدار در برابر اخلال گران نظم و امنیت ایستاده و تیشه بر ریشه های ظلم و فساد می کوبد تا ارمغان آور آرامش و عدالت باشد. امنیت، اعتماد، سلامت، پویایی و نشاط، ثمره حضور نیروی انتظامی در جامعه است.

فرماندار صدوق با اشاره به اقتدار نيروي انتظامي در برخورد با مخلين امنيت و نظم جامعه گفت:در طول تاریخ حیات بشر، امنیت و آرامشْ از نیازهای اصلی زندگی انسانی بوده است تا جایی که بعضی آن را بعد از ارضای خواسته های اولیه بدن، مهم ترین نیاز بشر دانسته اند. استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی، از وظایف مهمی است که قانون اساسی آن را بر عهده نیروی انتظامی نهاده است. این نیرو وظیفه دارد با اقتدار کامل در ایجاد امنیت جامعه بکوشد و عوامل اخلال گر را شناسایی و سرکوب نماید تا در سایه این حرکت، فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و رشد کند.

رئيس شوراي تامين شهرستان صدوق همچنين فرارسيدن هفته نيروي انتظامي را فرصتي براي معرفي خدمات و زحمات نيروي انتظامي به مردم عنوان كرد و از فرمانده، پرسنل و كادر زحمتكش فرماندهي  به خاطر تلاش در راستاي كاهش جرم و جنايت  در سطح شهرستان تشكر و قدرداني نمود.